മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ പലിശനിരക്കുമായി ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്

ലണ്ടന്‍: പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പലിശ നിരക്ക് വര്‍ധന പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Sharing

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *